Kata - linki

Kata Kyokushin Karate

nazwa

link

 kihon sono ichi

http://www.youtube.com/watch?v=H8NDdMTQmNQ

 kihon sono ni

brak

 taikyoku sono ichi

http://www.youtube.com/watch?v=x9QyKNQ0uVc&feature=related

 taikyoku sono ni

http://www.youtube.com/watch?v=aV8045m_jpw&feature=related

 taikyoku sono san

http://www.youtube.com/watch?v=VxPX-UN0UtU&feature=related

 sakugi sono ichi

http://www.youtube.com/watch?v=0YAKPbwyuGg&feature=related

 sakugi sono ni

http://www.youtube.com/watch?v=Wzt67oht68E&feature=related

 sakugi sono san

http://www.youtube.com/watch?v=dEB_LMZdMu4&feature=related

 pinian sono ichi

http://www.youtube.com/watch?v=CFV6fhHpEcs&feature=related

 pinian sono ni

http://www.youtube.com/watch?v=MrhFuHpj0MA&feature=related

 pinian sono san

http://www.youtube.com/watch?v=rgEf9ErKUXo&feature=related

 pinian sono yon

http://www.youtube.com/watch?v=KwhYQmH6Dnw&feature=related

 pinian sono go

http://www.youtube.com/watch?v=uiaU0y13mA4&feature=related

 taikyoku sono ichi ura

brak

 taikyoku sono ni ura

brak

 taikyoku sono san ura

brak

 sanchin

http://www.youtube.com/watch?v=KprSXB25BDA&feature=related

 tensho

http://www.youtube.com/watch?v=czJnxjixF-w&feature=related

 tsuki no kata

http://www.youtube.com/watch?v=6rOr84IIIJ0&feature=related

 gekisai dai

http://www.youtube.com/watch?v=E07HYku_5gQ&feature=related

 gekisai sho

http://www.youtube.com/watch?v=CoxGOu4bit8&feature=related

 yantsu

http://www.youtube.com/watch?v=TYFP3vZK_jc&feature=related

 saifa

http://www.youtube.com/watch?v=jBSOGmIRoBs&feature=related

 garyu

http://www.youtube.com/watch?v=w1EBueJPDCw&feature=related

 seinchin

http://www.youtube.com/watch?v=OHUon0-bfP8&feature=related

 kanku dai

http://www.youtube.com/watch?v=QztMXiUtuF8&feature=related

 bassai dai

http://www.youtube.com/watch?v=FdMqlme-GXo&feature=related

 seipai

http://www.youtube.com/watch?v=gx6aTtJkxdY&feature=related

 sushiho 

http://www.youtube.com/watch?v=Hw2ENWVD1Jg&feature=related

 tekki sono ichi

http://www.youtube.com/watch?v=qYbs0ivNrhc&feature=related

 tekki sono ni

http://www.youtube.com/watch?v=BzypG5xIqQY&feature=related

 tekki sono san

http://www.youtube.com/watch?v=ko1HjjlrMvQ&feature=related

 pinan sono ichi ura

http://www.youtube.com/watch?v=ZYvvxn1CWNc&feature=related

 pinan sono ni ura

http://www.youtube.com/watch?v=-n_TbRkXj5g&feature=related

 pinan sono san ura

http://www.youtube.com/watch?v=XazZVnlnK2s&feature=related

 pinan sono yon ura

http://www.youtube.com/watch?v=ijhZdu0rZLg&feature=related

 pinan sono go ura

http://www.youtube.com/watch?v=vuSUZWpyN9Q&feature=related