Statut klubu

STATUT

    Uczniowskiego Klubu Sportowego  Kyokushin Karate w Brzostku

 

 

Rozdział I

 

 

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny

 

§ 1

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej zwane dalej klubem , nosi nazwę  Uczniowski Klub Sportowy  Kyokushin Karate  w Brzostku  (w skrócie UKS Kyokushin Karate) zwany dalej Klubem.

2. Klub jest powszechną organizacją sportową, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z rozwojem i upowszechnieniem sportu wśród młodzieży.

3. Klub jest stowarzyszeniem rodziców, uczniów, nauczycieli  i sympatyków.    

§ 2

1.      Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenach miejskich
i wiejskich, a także za granicą.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzostek

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony

§ 4

Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2001r. Nr 79,  poz. 855), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Klub może być członkiem okręgowych i krajowych a za ich pośrednictwem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8

Klub prowadzi  działalność sportową i wychowawczą w celu:

- zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym

- kształtowaniu u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych

-zapewnienia ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku.

§ 9

Dla osiągnięcia określonych celów w § 8 Klub:

1.      Organizuje szkolenia sportowe

2.      Organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.

3.      Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport

4.      Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje
z organizacjami młodzieżowymi.

5.      Współpracuje z ze szkołami i placówkami oświatowymi.

6.      W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe.

7.      Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe.

8.      Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów,
 a w szczególności prowadzi działalność gospodarczą.

9.      Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej, wśród członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej;

10.  Objecie zajęciami sportowymi jak największej liczby członków, w szczególności dzieci
i młodzieży, oraz stwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania;

11.  Podnoszenie poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

12.  Szeroko pojmowane propagowanie sportu i rekreacji;

13.  Współdziałanie ze szkołami powiatu Dębica w zakresie kształtowania i rozwoju kultury fizycznej;

14.  Rozpowszechnianie i propagowanie materiałów szkoleniowych na temat sportu;

15.  Inicjowanie i prowadzenie życia towarzyskiego w ramach działalności Stowarzyszenia.

16.  Działalność charytatywna.

17.  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

18.  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

19.  Ochrony i promocji zdrowia;

20.  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

21.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22.  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.

23.  Organizowanie obozów szkoleniowych, wypoczynku letniego i zimowego.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, która opłaci wpisowe i składki. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą zostać członkami klubu za zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 13

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju kultury fizycznej w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalności Klubu

i przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu,
  2. wybierać i być wybierani do władz Klubu,
  3. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach,
  4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,
  5. nosić odznakę i występować w barwach Klubu.

§ 16

Członkowie, którzy nie ukończyli 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Członkowie wspierający mają prawo:

1.      do korzystania z obiektów urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,

2.      zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu.

§ 18

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.      stosować się do przepisów obowiązujących w sporcie polskim oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał oraz zarządzeń władz Klubu,

2.      czynnie uczestniczyć w życiu sportowym Klubu,

3.       systematycznie opłacać składki członkowskie,

4.      godnie reprezentować barwy Klubu,

5.      przestrzegać zasady fair – play w sporcie.

§ 20

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2.      skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków,

a/ z powodu umyślnego naruszania postanowień statutu,

b/ z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej, co najmniej przez 6 miesięcy,

c/ nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,

d/ działania na szkodę Klubu,

e/ innych przyczyn  uchwałą Zarządu przyjętą jednomyślnie.

3. rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21

1.      Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu

            b) Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

2.      Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek, co najmniej 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności

    Klubu,

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)     wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,

e)      wybór  i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g)      nadawanie godności członka honorowego,

h)      uchwalanie statutu lub zmian w nim,

i)        rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

j)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu.

2.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej

        ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

        obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24

1.      Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa  wybieranych przez Walne

Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają  Wiceprezesa , Sekretarza i Skarbnika.

2.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej

jednak niż jeden raz na trzy miesiące.

3.      Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej

½ liczby członków Zarządu + 1, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.

4.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują

Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 25

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą pracą Klubu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

4. przyjmowanie i skreślanie członków,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Klubu.

§ 26

1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Na wniosek Sądu Koleżeńskiego uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

4.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)    przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej

Klubu,

 b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

      e)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie

    z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych

    z  prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 28

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu  w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu

4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna

§ 29

 W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej muszą nastąpić wybory uzupełniające przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 30

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 31

1.      W przypadku sporu pomiędzy członkami Klubu, kompetentnym do jego rozwiązania jest powołany w trakcie Walnego Zebrania, Sąd Koleżeński.

2.      Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Klubu nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

3.      Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Klubu dotyczącego spraw Klubu i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Klubu.

4.      Sąd Koleżeński, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, ma prawo wymierzania następujących kar:

a)      upomnienia,

b)      nagany,

c)      zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

5.      Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

6.      Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

7.      Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

8.      Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.

9.      Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 32

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a)      składki członkowskie,

b)      dotacje budżetowe,

c)      darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych lub prawnych,

d)     majątek trwały,

§ 33

1. Zobowiązania majątkowe w imieniu Klubu podpisują dwie osoby tj. Prezes i jeden z dwóch członków Zarządu.

Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
 

§ 34

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej

     większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa

      o stowarzyszeniach i ustawa o kulturze fizycznej.